XI Sesja RG Jedlnia-Letnisko 12-10-2015

Chociaż brak czasu doskwiera na początek krótka relacja z wczorajszej sesji.

Na początku Rada Gminy zdecydowała o zmianach w uchwale budżetowej. Dokonano kilku zmian w dochodach i wydatkach. Również wprowadzono nowe inwestycje takie jak:

  • sporządzenie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 737 – całkowity koszt 155 000 zł;
  • modernizacja budynku przedszkolnego w PSP Gzowice – 40 000 zł;
  • poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko – 93 000 zł, kwota ta obejmuje dofinansowanie modernizacji kotłowni na paliwa gazowe, olejowe lub opalane biomasą;
  • Budowa oświetlenia w miejscowości Antoniówce wiąże się z dołożeniem środków do funduszu sołeckiego – 30 757 zł;
  • projekt budowy czytelni w Groszowicach – 15 000 zł;

W bieżących inwestycjach dokonano również zmniejszeń i na ten rok Radni na wniosek Wójta dokonali usunięcia Opracowania projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rajec Poduchowny oraz Myśliszewice z powodu większego zakresu opracowania dokumentacji.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737. Zadanie będzie polegało na wykonaniu przez naszą gminę projektu przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej od Obwodu Drogowego w Siczkach – (Drogowa Służba Liniowa) do przystanku w Siczkach odcinek 998m ( planowane rondo przy wyjeździe z Jedlni ).
W ten sam sposób była budowana droga wojewódzka 699 gdzie Gmina Jedlnia-Letnisko jako wkład własny wykonała projekt przebudowy a województwo ogłosiło przetarg i dokonało przebudowy ul. Radomskiej wraz niezbędnym odwodnieniem.

Podjęto również uchwałę odnośnie wyboru ławników do sądu okręgowego i rejonowego. Do sądu okręgowego Rada Gminy podjęła uchwałę i dokonała wyboru 2 ławników, trzeci nie spełniał wymogów formalnych. Również do sądu rejonowego zostało wytypowanych 2 ławników. Obrady w tych sprawach trwały nad wyraz dość długo lecz radni doszli do końca i podjęli stosowne uchwały.

Mało interesująca była sprawa odnośnie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Radom w zakresie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. Więcej szczegółów na filmie z obrad.

Na koniec podjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko drogi dojazdowej ul. Tulipanowa w miejscowości Siczki.

 

 

PS: a już w piątek droga powiatowa.